Benefity.cz - Reklamační řád

Reklamační řád pro klienty společnosti Benefity, a.s.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Tento reklamační rád („Reklamační řád“) podrobně upravuje reklamační proces pro případy reklamací uplatňovaných vůči společnosti BENEFITY a.s., se sídlem Praha 6, Zelená 1990/27, PSČ 160 00, IČ: 618 60 476, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8967 („BENEFITY“) ze strany Klientů v souvislosti se Smlouvou.

2) Pokud je subjekt, s nímž společnost BENEFITY uzavřela smlouvu o poskytování elektronických poukázek („Klient“) přesvědčen, že společnost BENEFITY v konkrétním případě nepostupovala podle smlouvy o poskytování elektronických poukázek („Smlouva“), může Klient uplatnit vůči společnosti BENEFITY reklamaci („Reklamace“), a to za podmínek stanovených v tomto Reklamačním řádu, přičemž, není-li spotřebitelem, může uplatnit jen práva zde uvedená a ustanovení § 1923 a § 1924 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku („OZ“) se nepoužijí.

3) Reklamační řád byl vydán společností BENEFITY v souladu s ust. § 1751 OZ.

4) V případě rozporu mezi tímto Reklamačním řádem a Smlouvou mají přednost ustanovení Smlouvy.

II. PODMÍNKY REKLAMACE

1) Klient je oprávněn uplatnit Reklamaci pouze v souladu s tímto článkem II Reklamačního řádu („Podmínky Reklamace“). Reklamace uplatněná v rozporu s Podmínkami Reklamace nebude uplatněna řádně.

2) Klient je oprávněn uplatnit Reklamaci pouze bez zbytečného odkladu poté, co zjistil nebo mohl zjistit skutečnosti nasvědčující tomu, že společnost BENEFITY nepostupovala podle Smlouvy.

3) Klient je oprávněn uplatnit Reklamaci pouze některým z následujících způsobů:

  • prostřednictvím elektronického formuláře na adrese www.benefity.cz/cz/kontaktni-formular.html;
  • emailem na adresu benefity@benefity.cz;
  • ústně při osobním jednání na Kontaktním místě společnosti BENEFITY, a to u osoby, kterou k tomu společnost BENEFITY pověří, která mu vystaví doklad potvrzující uplatnění Reklamace, resp. obsah a předmět Reklamace;
  • písemně doporučeným dopisem zaslaným na korespondenční adresu společnosti BENEFITY a.s., Poděbradská 46b, Praha 9 190 00.

4) Reklamace aplikace Benefity, jejímž prostřednictvím je systém elektronických poukázek provozován („Aplikace“) netýkající se garanční reakční doby je oprávněna za Klienta podávat k tomu Klientem pověřená osoba.

5) Při uplatnění Reklamace je Klient povinen uvést následující údaje:

  • název nebo jméno a příjmení Klienta včetně jeho sídla nebo místa podnikání nebo adresy trvalého pobytu;
  • jméno osoby uplatňující Reklamaci v zastoupení Klienta, a její funkci;
  • zpětný kontakt na osobu uplatňující Reklamaci v zastoupení Klienta, a to alespoň telefonní číslo;
  • srozumitelný popis předmětu Reklamace;
  • v případě písemné Reklamace podpis osoby uplatňující Reklamaci v zastoupení Klienta;

III. LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE POUKÁZEK

V případě, že je Reklamace Klientem řádně a včas uplatněna, je společnost BENEFITY povinna přezkoumat její důvodnost a do 30 dnů od jejího obdržení o výsledku informovat Klienta. Považuje-li společnost BENEFITY Reklamaci za důvodnou, je povinna v této lhůtě současně odstranit Vady.

IV. GARANCE DOSTUPNOSTI

Klient je rovněž oprávněn podat Reklamaci, nebude-li dodržena garance dostupnosti Aplikace stanovená ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti BENEFITY.

V. GARANTOVANÁ REAKČNÍ DOBA

Garantovaná reakční doba je pro případy výpadku dostupnosti Aplikace stanovena na 2 hodiny v pracovní době a 5 hodin mimo ni, počítáno vždy od okamžiku uplatnění Reklamace podle čl. II. Reklamačního řádu. Pracovní dobou je pro tyto účely období 8-17 hodin v pracovních dnech. Reakční doba začíná běžet od okamžiku řádného uplatnění Reklamace, případně zjištění výpadku, pokud jej před nahlášením zaznamená společnosti BENEFITY. Společnost BENEFITY je v tomto případě povinna odpovědět do 48 hodin od uplatnění Reklamace.

VI. SOUČINNOST V REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍ

Klient se v rámci reklamačního řízení zavazuje poskytnout společnosti BENEFITY veškerou rozumně požadovatelnou součinnost.

VII. STÍŽNOSTI

1) Stížnosti ohledně řízení o Reklamaci vyřizuje Oddělení péče o klienty, a to individuálně s ohledem na okolnosti případu. O výsledku vyřízení stížností se společnost BENEFITY zavazuje Klienta informovat.

2) Klient je oprávněn podat stížnost písemně vhodnými způsoby dle čl. II, odst. 3) tohoto Reklamačního řádu, a ve stížnosti musí podrobně vylíčit okolnosti případu.

3) Klient se v rámci řízení o stížnosti zavazuje poskytnout společnosti BENEFITY veškerou rozumně požadovatelnou součinnost.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Reklamační řád se nevztahuje na reklamační řízení zahájená před jeho účinností.

2) Reklamační řád je pro Klienty k nahlédnutí na internetové adrese www.benefity.cz.

3) BENEFITY mají právo tento Reklamační řád a Podmínky Reklamace kdykoliv jednostranně změnit způsobem uvedeným ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou rovněž k nahlédnutí na internetové adrese www.benefity.cz.

4) V rámci Reklamace, nestanoví-li tento Reklamační řád jinak, je Klient oprávněn požadovat, aby společnost BENEFITY dodatečně splnila své povinnosti podle Smlouvy a aby zajistila jejich řádné plnění do budoucna.

5) Reklamace benefitů musí Klient a jeho zaměstnanci uplatnit přímo u partnerů poskytujících předmětné zboží a/nebo služby.

6) Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 10. 10. 2018.